CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

ANBI

 

De ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn vindt u in onderstaande documenten.

ANBI  gegevens CGK Kornhorn 

jaarcijfers 2017

 

Privacy wetgeving (AVG)

 

De wet op de privacy is aangescherpt en dit heeft ook consequenties voor de afkondigingen en voorbedes. Er mogen geen persoonlijke dingen meer uitgezonden worden via kerkomroep (en dus ook niet via de kerktelefoon).

De kerkenraad heeft er daarom voor gekozen om de namen van gemeenteleden, die voorbede of dankzegging hebben aangevraagd, vlak voor het gebed te noemen, maar er worden verder geen bijzonderheden verteld. Op deze manier kan alles gewoon uitgezonden worden via kerktelefoon en internet.

Deze wet heeft ook gevolgen voor onze bijdrage aan het Kerkblad voor het Noorden. Hierin zullen ook geen persoonlijke dingen meer vermeld mogen worden. Meer informatie over deze wet kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voorbereiden-op-de-avg Het Schakelkontakt en de gemeentegids mogen blijven bestaan, omdat die niet (langer) buiten de gemeente verspreid worden. Zij zijn niet openbaar beschikbaar. 

 

Disclaimer

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid voor publicatie van deze website ligt bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn.
Deze website is met de grootste zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze site juist, actueel en volledig is. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze site. De webmaster en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn nemen geen verantwoordelijkheid en sluiten aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen naar aanleiding van informatie die op of via deze website openbaar gemaakt is.

Tenzij nadrukkelijk vermeld, is de informatie van derden aangeleverd op persoonlijke titel. De webmaster/beheerder van deze website neemt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de eventuele rechten van foto's, afbeeldingen of artikelen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website.
Komt u op deze site een document, pagina of andere informatie tegen waarvan u meent dat de informatie onjuist is, of hebt u andere opmerkingen over de site neem dan contact op met de webmaster.
Informatie op de site wordt regelmatig aangepast.
De Christelijke Gereformeerde kerk te Kornhorn behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving aanvullingen, wijzigingen en veranderingen in de website en de daarop vermelde informatie aan te brengen.
De Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites waartoe u toegang kunt krijgen via links. Ook wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor eventuele virussen wanneer die, ondanks controle, op deze website voorkomen.

Privacy
Privacygevoelige informatie zal niet op het openbare deel van deze website te vinden zijn, tenzij de betrokkenen hiermee hebben ingestemd. Bij de plaatsing van afbeeldingen, teksten en foto's is zoveel mogelijk geprobeerd de privacy van mensen te waarborgen. Bent u de mening toegedaan dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de webmaster.

Gebruik van gegevens
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is het niet toegestaan gegevens van deze site of van de inhoud van publicaties te vermenigvuldigen of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Christelijke Gereformeerde kerk te Kornhorn.

Een ieder die toegang heeft gekregen tot de website van de Christelijke Gereformeerde kerk van Kornhorn wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.