ANBI  

 

De ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn vindt u in onderstaande documenten.

ANBI  gegevens CGK Kornhorn 

 

Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2019

 

Privacy wetgeving (AVG)

 

Gebed en meeleven in de gemeente
Gebed en gemeentelijk meeleven. Beide zijn belangrijk en onmisbare elementen in het samen gemeente zijn. De wet op de privacy en de verschillende informatie die daarover binnen is gekomen, heeft de kerkenraad (lang) aan het denken gezet.
Het is duidelijk dat zowel de kerkenraad als de gemeente wil dat in een veilige en vertrouwelijke omgeving om gebed gevraagd kan worden. Zaken die ons bezighouden (lichamelijke of geestelijke gezondheid, relationele zorgen of juist feestelijkheden, vreugde en strijd) mogen we samen voor Gods troon brengen. Niet bij elk gebed is het gewenst dat dit vervolgens gepubliceerd wordt. Tegelijkertijd is het ook lang niet altijd ongewenst. Door nog eens te lezen waarvoor in de dienst gebeden is, kan de zaak ook in ons persoonlijk gebed en dat van anderen meegenomen worden. Ook motiveert het om naar elkaar om te zien.
De kerkenraad heeft mede naar aanleiding van verschillende gesprekken gezocht naar een manier waarop ruimte voor zowel vertrouwelijkheid als betrokkenheid gecreëerd wordt. Ook het zorgvuldig zoeken naar zulke wegen is een zaak van gebed. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 30 oktober is hierover gesproken. Er is besloten tot de volgende uitvoeringsbepaling betreffende voorbede en eventuele publicatie in het Kerkblad voor het Noorden.

Voorbede
• Net als nu kan voorbede aangevraagd worden bij de wijkouderling of predikant.
• Tijdens de eredienst wordt voorafgaand aan het gebed de voorbede genoemd met vermelding van naam, wijk en een korte omschrijving van de reden op aangeven van de aanvrager.

Vermelding voorbeden en dankzegging in het Kerkblad van het Noorden
Bij aanvraag van voorbede of dankzegging wordt er aangenomen dat de aanvrager akkoord is met vermelding in het kerkblad. Wanneer u dat niet wilt dient u dat nadrukkelijk aan te geven bij aanvraag.

Het Schakelkontakt en de gemeentegids mogen blijven bestaan, omdat die niet (langer) buiten de gemeente verspreid worden. Zij zijn niet openbaar beschikbaar. 

 

Disclaimer

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid voor publicatie van deze website ligt bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn.
Deze website is met de grootste zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze site juist, actueel en volledig is. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze site. De webmaster en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn nemen geen verantwoordelijkheid en sluiten aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen naar aanleiding van informatie die op of via deze website openbaar gemaakt is.

Tenzij nadrukkelijk vermeld, is de informatie van derden aangeleverd op persoonlijke titel. De webmaster/beheerder van deze website neemt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de eventuele rechten van foto's, afbeeldingen of artikelen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website.
Komt u op deze site een document, pagina of andere informatie tegen waarvan u meent dat de informatie onjuist is, of hebt u andere opmerkingen over de site neem dan contact op met de webmaster.
Informatie op de site wordt regelmatig aangepast.
De Christelijke Gereformeerde kerk te Kornhorn behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving aanvullingen, wijzigingen en veranderingen in de website en de daarop vermelde informatie aan te brengen.
De Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites waartoe u toegang kunt krijgen via links. Ook wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor eventuele virussen wanneer die, ondanks controle, op deze website voorkomen.

Privacy
Privacygevoelige informatie zal niet op het openbare deel van deze website te vinden zijn, tenzij de betrokkenen hiermee hebben ingestemd. Bij de plaatsing van afbeeldingen, teksten en foto's is zoveel mogelijk geprobeerd de privacy van mensen te waarborgen. Bent u de mening toegedaan dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de webmaster.

Gebruik van gegevens
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is het niet toegestaan gegevens van deze site of van de inhoud van publicaties te vermenigvuldigen of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Christelijke Gereformeerde kerk te Kornhorn.

Een ieder die toegang heeft gekregen tot de website van de Christelijke Gereformeerde kerk van Kornhorn wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.