CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Corona  

Corona houdt ons allemaal in de greep. Het virus zorgt er voor dat het maatschappelijk leven wereldwijd wordt stilgezet. Het heeft invloed op ons werkzame en ons sociale leven. Scholen worden gesloten, opa en oma in het verzorgingshuis mogen geen bezoek en het medisch personeel en artsen maken overuren. Heel de strakke planning van de westerse wereld loopt vast, alle maakbaarheid wordt bespot. Niemand kan er omheen: het Corona-virus waart rond.

Corona komt uit het Latijn en betekent kroon of krans. Gezien de macht en de invloed die het virus thans uitoefent is dat een passende naam. Ongedacht dat een virus wereldwijd zo veel invloed kan uitoefenen. Corona: de nieuwe regerende wereldmacht? Je kan je er zomaar ongemakkelijk, zelfs angstig bij voelen.

Het zou ons ook zomaar de moed kunnen ontnemen: want hoe gaat dit verder? En welke “zekerheden” staan nog meer ter discussie als deze crisis op termijn is opgelost?

Al die vragen zouden ons zomaar af kunnen leiden van hoe het werkelijk zit. Wie er werkelijk regeert. Wie gekroond is met de de hoogst kroon. Wie er regeert in eeuwigheid.

Juist in deze veertig dagen tijd (quarantaine) leven we toe naar de aanloop van de kroning van koning Jezus. Voordat Hij echter met eer wordt gekroond door de Vader en Zijn rechtmatige plaats aan de rechterhand van de Vader mag innemen, staat Hem nog een andere kroning te wachten.

Een kroning door de machthebbers van de toenmalige wereld. Machthebbers die aangestoken door het zonde virus een wreed regime uitoefenen over de wereld. Het zonde virus heeft iedereen in zijn greep. Wanneer ze aanvoelen dat Jezus hen wilde onttronen om Gods koninkrijk van recht en gerechtigheid gestalte te geven, grijpen ze slinks en hard in. In een schijnproces kronen ze Jezus als koning der Joden met een doornenkroon... Ze veroordelen Hem tot de kruisdood. Daarmee leek hun macht geborgd en bezegeld.

Hoe wrang voor hen dat zij juist zo hebben meegewerkt aan het reddingsplan wat God heeft bedacht voor deze wereld. Juist door Jezus dood is de schuld van de zonde betaald. En door Jezus opstanding is de macht van zonde en de dood overwonnen. Hij is nu bij zijn Vader in de hemel, gekroond met de eeuwige kroon. Van daar volgt Jezus ons, bidt en pleit Hij voor ons en zorgt Hij voor ons.

Wie gelooft in Jezus en zich vastklampt aan Jezus’ reddend uitgestoken hand, mag met Hem leven in eeuwigheid. Dan leef je van het zonde virus bevrijd met Hem in eeuwigheid. Dan kom je werkelijk tot het doel van je leven.

In deze tijd van onzekerheid die Corona heet, mogen wij onze blik op Jezus richten. Hij is onze hoop en zekerheid, Hij heeft alle macht. Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijne troon!

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer, aanschouw Hem hoe Hij leed. Zijn wonden tonen ’t gans heelal, wat Hij voor ’t mensdom deed. De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer, voor zulke wond’re pracht

Hartelijke groet,
Kees Nijenhuis.

 

LAT samenleving

Je kent de afkorting misschien: LAT. Het staat voor Living Apart Together. Het is een samenlevingsvorm. Het geeft aan dat je wel bij elkaar hoort, maar niet (altijd) samen bent.

Het is een term waaraan ik moest denken gezien de huidige situatie waarin wij leven. Corona heeft onze wereld op z’n kop gezet. Iedereen merkt dat. Je kunt er niet omheen: het virus COVID-19 bepaalt voor een groot deel ons gedrag. En diegene onder ons die nog steeds denkt dat we met Corona met een normaal griepje van doen hebben is iets wezenlijks ontgaan.

We passen ons op aanwijzing van RIVM en regering op allerlei manieren aan om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Zo willen we zorgen dat de uitbreiding van het virus wordt beheerst en de zorg niet verder wordt overbelast. En dat heeft impact. Zo worden sommigen van ons gedwongen om hun werkzaamheden aan te passen. Het dwingt ons tot een andere samenlevingsvorm: een LAT-relatie.

Ikzelf werk al zo’n 5 weken vanuit mijn eigen huis. Dat deed ik al wel vaker, maar nu het geen keuze meer is, maar opgelegd, voelt het minder prettig. De collega’s “ontmoet” ik nog wel, maar niet echt. We vergaderen samen via de computer... LAT...

Ook in de kerk merken we dat we onze gewone manier van samenkomen en samenleven niet meer in stand kunnen houden. Ook in de kerk moeten we het onderhouden van onze relatie aanpassen. We zijn inmiddels al aardig gewend aan de uitzenddiensten die geweldig goed worden verzorgd door onze predikant met hulp van allerlei gemeenteleden. Wat een gaven en talenten in onze gemeente!

Als kerkenraad hebben we voor het eerst via de computer met beeldverbinding met elkaar vergaderd: een bijzondere ervaring. Tja, we kunnen er niet omheen.

Mooi is om te merken dat we als gemeente het contact met elkaar willen onderhouden! Daar doen we allemaal ons best voor. We willen op de hoogte blijven van het wel en wee van onze zussen en broers in de gemeente. En daar zijn we vindingrijk in. We pakken de telefoon, we appen en skypen. En we zeggen het tegen elkaar: het is niet zoals anders - we missen het dat we elkaar niet kunnen zien en ontmoeten. Maar toch mooi dat we elkaar zo kunnen spreken en de contacten onderhouden.

Je zou kunnen zeggen we leven lichamelijk gescheiden van elkaar, maar we onderhouden de band. Want een band hebben we met elkaar. Met elkaar en met God, via Jezus Christus. We hebben het kortgeleden gevierd. Goede Vrijdag: Jezus betaalt onze zondeschuld met Zijn leven aan het kruis, zo herstelt Hij de relatie met God. Pasen: Jezus staat op uit de dood als overwinnaar! We leven toe naar Hemelvaart: Jezus gaat naar Zijn Vader in de hemel. Pinksteren: de Heilige Geest wordt uitgestort!

En in deze tijd, waarin Corona ons dwingt om over te gaan tot een LAT-samenleving, mogen wij weten dat niets ons kan scheiden van de liefde die is in Jezus Christus.

Paulus zegt:
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere!
Lees het maar na in Romeinen 8.

Blijf in contact met God en met elkaar. Bid er maar om!

Hartelijke groet,
Kees Nijenhuis