CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

4e Advent

In verwachting. Micha 5: 1-4a Lucas 1: 39-45

Micha de profeet wijst ons de weg naar Betlehem in Efrata,van daar uit zal iemand voortkomen die voor Jahwe over heel Israël zal regeren.

En in Lucas 1: 39 lezen we dat Maria door het bergland op weg is naar haar tante Elisabet voor een ontmoeting: beiden zijn in verwachting.

 

Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer mijn Zaligmaker noemen,

die, in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen.

Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken: o groot geheimenis dat mij geschonken is Zijn almacht is gebleken.

 

3e Advent

Het feest komt eraan. Sefanja 3: 14-20

De profeet Sefanja jubelt het aan het slot van zijn profetie uit: 'Jubel, gij dochter van Sion'.

En daarmee loopt hij ver vooruit op de komst van de Messias.

'De Heer, de koning van Israël, is in je midden'. (vs. 15)

Ook dat is een aspect van advent, van de verwachting waarin wij leven: dat we vooruitlopen op wat komt.

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!

Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,

de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 

2e Advent

Maak de weg vrij. Maleachi 3: 1-4

Maleachi spreekt over een bode, die ook de voorbode is van de dag die zal komen.

Of beter gezegd van de Heer van de hemelse machten, die zal komen om recht te spreken.

We verlangen met heel ons hart naar licht in onze duisternis.

 

Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan.

Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

 

1e Advent

De koning komt. Zacharia 14: 4-9 De profeet Zacharia spreekt over de jongste dag, wanneer de Heer koning zal zijn over de gehele aarde.

 

Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.